Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi společností GAUDEO - Vranovská pláž s.r.o., identifikační číslo 021 62 695, DIČ: CZ02162695, se sídlem Mladoňovice 65, 675 32 Mladoňovice upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vranovska-plaz.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
„Kupujícím“ je v těchto VOP ve zkratce míněn spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím v souvislosti s objednávkou a uzavřenou kupní smlouvou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU (GDPR) v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, dalších zákonných povinností, ochraně práv a právem chráněných zájmů. Kupující seznámen s tím, že je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby.
Zbožím je míněn „Vocher“ určený k nákupu služeb, které prodávající poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti v areálu kempu Vranovské pláže, zejména ubytování.

1. Kontaktní údaje prodávajícího

GAUDEO - Vranovská pláž s.r.o.
se sídlem Mladoňovice 65, 675 32 Mladoňovice
IČ: 021 62 695, DIČ: CZ02162695
e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz

2. Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Práva vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:
Prodávající předává zboží (Voucer) kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy zejména:
zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Avšak, je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou
zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
Dále spotřebitelům sdělujeme následující informace před tím, než bude uzavřena smlouva prostředky na dálku:
a) náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby, spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch prodávajícího
b) prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem, dobírkou při předání zboží, nebo platbou platební kartou přes internet. Při osobním odběru v provozovně si spotřebitel hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím České pošty, dohodnutého kurýra a zasilatelské služby DPD, PPL si spotřebitel hradí náklady přepravy dle aktuálního ceníků prodávajícího.
c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou. Voucher má vždy omezenou platnost.
d) veškeré ceny jsou na webshopu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), recyklační poplatek je uváděn zvlášť, ceny na dopravu jsou uvedeny v bodě b) tohoto sdělení,
e) spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího, nebo využít formulář pro odstoupení od smlouvy
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:
poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfigurace
opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
dodávce novin, periodik nebo časopisů
dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výslovně nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu on-line
f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
g) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere zboží zobrazené na stránkách prodávajícího a odešle přes web objednávku zboží. Kupující přitom bere na vědomí, že v případě nákupu ve webshopu je prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu pouze informativního charakteru a není závaznou nabídkou, může dojít k vyčerpání zásob nebo nemožnosti poskytnout služby, prodávající není ohledně tohoto zboží povinen uzavřít kupní smlouvu. Podáním objednávky ve webshopu kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem těchto OP, jehož součást tvoří i reklamační řád a že s jejich obsahem souhlasí.
Při prodeji ve webshopu je objednávka návrhem na uzavření kupní smlouvy. Doručení objednávky prodávajícímu je potvrzeno automaticky odesílanou zprávou. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve doručením potvrzení objednávky prodávajícím na udanou adresu kupujícího. Smlouva je uzavírána zásadně v češtině.
Kupující si při uzavírání smlouvy nese pouze své náklady komunikace s prodávajícím, a to v cenách, za které mu jej poskytuje jeho provozovatel služeb. Při osobním odběru si kupující hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím pošty, kurýra a zásilkové služby si kupující hradí náklady přepravy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží zásilkovou službou, kurýrem, poštou.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy. Kupující je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby. Přeje-li si kupující, aby prodávající uchoval jeho osobní údaje i k účelům pozdějších nabídek zboží, účasti ve věrnostním programu prodávajícího, vysloví svůj souhlas vyplněním svých dat.
h) smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje, spotřebiteli ji zašle ve formě, která umožní její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách
V případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudním řešením sporů se zabývají mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledavači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanovují individuálně.

4. Objednání zboží

Objednávat je možno následujícími způsoby:
ve webshopu elektronickou poštou na adresách uvedených na webu www.penzionygaudeo.cz

5. Cena

Kupující je informován o ceně zboží platným ceníkem, v němž jsou uvedeny i všechny související poplatky. K ceně je vždy připočítáváno DPH pro daný druh zboží. V případě nákupu přes webshop je připočítáváno dopravné a balné.
Ve webshopu je cena a její součásti uváděna u přímo zobrazeného zboží. Akční nabídky, slevy a ceny webshopu platí pouze pro nákupy jeho prostřednictvím.
Způsob platby u nákupů přes webshop:
bankovním převodem na bankovní účet vedený u Fio banky Znojmo, 2800688180/2010, variabilní symbol je číslo objednávky, zboží je předáno kupujícímu po ověření připsání úhrady na účet prodávajícího
dobírkou – Česká pošta či jiný dopravce - kurýr (platba přímo řidiči).
platební kartou Visa a MasterCard – u karet s povolením platby přes internet nebo virtuálních platebních karet
Kupující cenu uvede v objednávce, a prodávající pak v potvrzení objednávky zboží. Cena může být prodávajícím změněna, dojde-li v mezidobí ke změně situace na trhu. Návrhem kupní smlouvy je pak oznámení prodávajícího o konečné ceně, neodsouhlasí-li kupující sdělenou změnou ceny, kupní smlouva nebyla uzavřena.
Prodávající povinen podle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží. Formulář pro odstoupení je součástí OP.
Spotřebitel je povinen vrátit zboží s kompletní dokumentací. Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení vystaví dobropis, který spotřebiteli doručí.
Prodávající vrátí spotřebiteli peníze do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet, který spotřebitel v odstoupení uvede, není-li uveden, pak na účet, ze kterého byly prostředky k úhradě kupní ceny převedeny.

7. Dodání zboží

Prodávající dodá zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy kupujícímu:
doručení přepravní službou po ČR: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty, DPD, PPL apod. domů nebo na adresu sdělenou kupujícím.
Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu a v případě vad zboří je povinen tyto vady neprodleně kupujícímu oznámit.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz. Spor je rovněž možné řešit on-line mimosoudně prostřednictvím ODR platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Reklamační řád a záruky

Kupující si je zásadně povinen kupované zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Je-li zboží doručováno dopravcem, je kupující zejména povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav doručované zásilky, neporušenost obalu, zjistit případná poškození a odchylky ihned uvést do přepravního listu či předávacího protokolu. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího je okamžik převzetí zásilky od dopravce. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění záruky.
Prodávající předává zboží kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy:
zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Prodávající neodpovídá za vady, jestliže:
vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou
zásahem kupujícího nebo jinou osobou odlišnou od prodávajícího či mechanickým poškozením
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vytýkané vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a požadavek na způsob informování o vyřízení reklamace. Kupující je povinen zboží reklamovat v co nejkratší možné době od zjištění závady. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím kupující předkládá zásadně daňový doklad (kopii), oprávnění za vlastníka jednat.
Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladu spojených s uplatněním svého práva. Nebude- li reklamace uznána a zákazník trvá na opravě, je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené reklamací. Zboží bude kupujícímu zpět vydáno po zaplacení nákladů dle předchozí věty.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neodstranitelné, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to kupující bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
Požádá-li zákazník po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady obdobně jako při prodeji zboží, nejde-li o oprávněnou reklamaci.
Jestliže prodávající vady neodstraní v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.
Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
Požádá-li zákazník po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady obdobně jako při prodeji zboží, nejde-li o oprávněnou reklamaci.
Jestliže prodávající vady neodstraní v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

10. Změny OP

Tyto OP může prodávající jednostranně měnit a doplňovat, přičemž nové znění, a to vždy s datem účinnosti nového úplného znění, uvede na svých webových stránkách.
V Mladoňovicích dne 1.11.2020
GAUDEO - Vranovská pláž s.r.o.
Penziony a restaurace GAUDEO ve Štítarech hodnocení